ابر روان کننده زودگیر بتن

SPC – AC

ابر روان کننده زودگیر بتن

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با حالت زود گیر جهت ساخت و اجرای بتن های توانمند و در سرما

ابر روان کننده نوترال بتن

SPC – N1

ابر روان کننده نوترال بتن

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با حالت نوترال جهت ساختن بتن های توانمند

ابر روان کننده دیرگیر بتن

SPC – R12

ابر روان کننده دیرگیر بتن

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با حالت دیرگیر جهت ساخت بتن توانمند و بتن ریزی در هوای گرم