ابر روان کننده زودگیر بتن

ابر روان کننده زودگیر بتن

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات جهت ساخت و اجرای بتن های توانمند و در سرما

ابر روان کننده نوترال بتن

ابر روان کننده نوترال بتن

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات

ابر روان کننده دیرگیر بتن

ابر روان کننده دیرگیر بتن

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات جهت ساخت بتن توانمند و بتن ریزی در هوای گرم