اتصالات قالب فلزی بتن

نبشی پانچ

گوه فلزی (نروماده)

واشر دولوله

بلت تمام رزوه 

مهره خروسکی

سرجک قابل تنظیم

بلت عصایی

واشرکاس

واشرکاس