اتصالات قالب فلزی بتن

1- نبشی پانچ

2- بلت عصایی

3- بلت تمام رزوه

4گوه فلزی (نروماده)

5- مهره خروسکی

6- واشر کاس

7- واشر دولوله

8- سرجک قابل تنظیم

9- گیره متوسط و بلند

10- جک شاقول کننده

11- سکوی بتن ریزی

12- پیچ تنظیم

13- میان بلت فلزی آب بند

14-بلت دوسر رزوه