اسپیسر دابل فیکس اسپیسر دوبل دو شبکه ای

Double Spacer

معرفی محصول

اسپیسر دوبل دو شبکه ای (دابل فیکس) در مشهد، مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد.و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت و 3 سانت و یا 5 سانت تولید می شود. و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت می باشد. پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد.و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

کاربرد : کف های دوشبکه ای

ویژگی ها : قابلیت پوشش 30 میلیمتر برای مش های تحتانی و نگهداری مش های فوقانی در ارتفاع 90 الی 150 میلیمتر استفاده می شود.

.

نحوه استفاده

ابتدا پایه اسپیسر و سپس هد اسپیسر با هم مونتاژ شود.و روی سطح قرار داده شود. سپس میلگردهای زیرین شبکه روی پایه قرار داده شود. در مرحله بعد میلگردهای بالایی روی قسمت کارگیر هد اسپیسر جاگذاری شود.

.

میزان مصرف

دال های دو شبکه: میزان مصرف اسپیسر دوبل دو شبکه ای 4 عدد در هر متر مربع می باشد.

 

 

 

 

 

 

.

نکات

عدم استفاده از اسپیسر دوبل دو شبکه ای در دال های دو شبکه موجب عدم دقیق بودن فاصله شبکه های میلگردی از یکدیگر و در نتیجه ایجاد خوردگی و تخریب بتن در دراز مدت می گردد.(در مشهد )

*****

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

اسپیسر دوبل دوشبکه

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

*****

تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتن (mm)کد محصول

300

8 – 1690DS 90
3008 – 16100

DS 100

300

8 – 24110

DS 110

300

24 – 8

120

DS 120

300

24 – 8

130

DS 130

300

8 – 24

140

DS 140

250

8 – 24150

DS 150

150

FREE150

DS BASE 30

دابل فیکس

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

دابل فیکس

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

دابل فیکس

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

دابل فیکس

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

دابل فیکس

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

******* اسپیسر دوبل دو شبکه ای

اسپیسر دوبل دو شبکه ای در مشهد مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد. و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد. و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

*******