اسپیسر تیرچه بلوک

اسپیسر تیرچه در مشهد

معرفی محصول

استفاده از خرپاهای آماده برای ساخت تیرچه. سالهاست که مرسوم شده است .و این خرپاها با توجه به جزئیات مورد نظر در کارخانه تولید و به محل پروژه و یا کارگاه تیرچه سازی حمل می شود . در طول حمل خرپاها و یا تخلیه و بارگیری آنها ممکن است. زاویه خرپا دچار تغییر شود. و لازم است. قبل از استفاده، این فاصله تنظیم شود. که کاری سخت و طاقت فرساست. بدین منظور اسپیسر پلاستیکی تیرچه با اندازه استاندارد و همچنین قابلیت جازدن میلگرد تقویتی طراحی و تولید شده است.

اسپیسر تیرچه

اسپیسر تیرچه ( در مشهد) تک تقویت محصولی کار آمد جهت تعیین فاصله مناسب، برای خرپاهای تیرچه آماده و قرار دادن. آن ها داخل قالب های. فلزی ، تیرچه می باشد . این محصول علاوه بر دارا بودن. دو قفل کن در دو سوی خود، دارای یک کارگیر قفل کن در وسط خود می باشد. که مخصوص قرار گیری. میلگرد تقویت تیرچه می باشد .همچنین از این محصول در تکنولوژی های. نوین ساخت و ساز به طورمثال سقف های دال مجوف ( سقف وافل ) می توان.تیرچه گذاری را فقط با استفاده از خرپا و اسپیسر تیرچه، در فضای خالی بین بلوک های وافل ایجاد نمود. اسپیسر تیرچه تک تقویت قادر به جای دادن. میلگرد از قطر 6 تا 16 میلیمتر درون کارگیرهای. خود می باشد. و قادر به تحمل بار نقطه ای تا 50 کیلوگرم می باشد.

 

.

نحوه استفاده از اسپیسرهای تیرچه در مشهد

 • حمل و نقل خرپای تیرچه :

درهنگام حمل و نقل خرپاهای آماده از محل کارخانه به پروژه و برای جلوگیری از دفرمه شدن ، روی میلگردهای اصلی خرپاها نصب شـده است. سپس بارگیری روی ماشین انجام شـود .

 • ساخت تیرچه :

به فواصل مورد نیاز داخل قالب فلزی تیرچه یا فندوله قرار می گیرد، سپس خرپای تیرچه داخل آن قرار داده شـده و سپس میلگرد تقویت داخل قفل کن ثابت شود .

 • استفاده در قالبهای وافل ( سقف های دال مجوف )

اسپیسر پلاستیکی تیرچه ( در مشهد ) با فواصل منظم در فضای خالی بین بلوک ها قرار گرفته. و سپس خرپا داخل شاخک ها قرار گرفته .و میلگرد تقویتی جای گذاری می شود.

 

.

میزان مصرف

 • حمل و نقل خرپای تیرچه :

با فواصل دو متر از یکدیگر ، به میلگردهای اصلی نصب شود.

 • ساخت تیرچه :

در هر متر از طول تیرچه، 1 عدد مورد نیاز است.

 • استفاده در قالبهای وافل ( سقف های دال مجوف )

با فواصل 75 سانتیمتر نسبت به یکدیگر جای گذاری شود.

معرفی محصول

استفاده از خرپاهای آماده برای ساخت تیرچه. سالهاست .که مرسوم شده است .و این خرپاها. با توجه به جزئیات مورد نظر در کارخانه. تولید و به محل پروژه و یا کارگاه تیرچه سازی. حمل می شود . در طول حمل خرپاها و یا تخلیه .و بارگیری آنها ممکن است. زاویه خرپا دچار تغییر .شود. و لازم است. قبل از استفاده، این فاصله .تنظیم شود. که کاری سخت .و طاقت فرساست. بدین منظور. اسپیسر پلاستیکی. تیرچه با اندازه استاندارد. و همچنین قابلیت جازدن میلگرد تقویتی. طراحی و تولید شده.است.

نکـات
 • عدم استفاده از این محصول می تواند خسارات زیانباری را از لحاظ دفرمه شدن خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها و در نتیجه ایجاد ضعف سازه ای ایجاد کند.
 • استفاده از اسپیسر پلاستیکی تیرچه، هزینه ساخت تیرچه ، حمل تا پروژه و زمان اجرا را در پروژه های دال مجوف بصورت چشمگیری کاهش می دهد.
 • استفاده از اسپیسر تیرچه ( در مشهد ) موجب تولید تیرچه با کیفیت با رعایت جزییات مربوطه، مطابق استاندارد خواهد شد.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

نام محصول

پوشش بتنیسایز میلگرد

تعداد در بسته

Bar spacer 

1516 – 6

1000

نکـات
 • عدم استفاده از این محصول می تواند خسارات زیانباری را از لحاظ دفرمه شدن خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها. و در نتیجه ایجاد ضعف سازه ای ایجاد کند.
 • استفاده از اسپیسر پلاستیکی تیرچه.هزینه ساخت تیرچه .حمل تا پروژه و زمان اجرا را در پروژه های. دال مجوف بصورت چشمگیری کاهش می دهد.
 • استفاده از اسپیسر تیرچه ( در مشهد ) موجب تولید تیرچه با کیفیت با رعایت جزییات مربوطه.مطابق استاندارد خواهد شد.
نکـات
 • عدم استفاده از این محصول می تواند خسارات زیانباری را از لحاظ دفرمه شدن. خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها و در نتیجه ایجاد ضعف سازه ای ایجاد کند.
 • استفاده از اسپیسر پلاستیکی تیرچه.هزینه ساخت تیرچه .حمل تا پروژه و زمان اجرا را در پروژه های دال مجوف بصورت چشمگیری کاهش می دهد.
 • استفاده از اسپیسر تیرچه ( در مشهد ) موجب تولید تیرچه با کیفیت با رعایت جزییات مربوطه.مطابق استاندارد خواهد شد.
نکـات
 • عدم استفاده از این محصول می تواند خسارات زیانباری را از لحاظ دفرمه شدن خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها. و در نتیجه ایجاد ضعف سازه ای ایجاد کند.
 • استفاده از اسپیسر پلاستیکی تیرچه.هزینه ساخت تیرچه .حمل تا پروژه و زمان اجرا را در پروژه های دال مجوف بصورت چشمگیری کاهش می دهد.
 • استفاده از اسپیسر تیرچه ( در مشهد ) موجب تولید تیرچه با کیفیت با رعایت جزییات مربوطه.مطابق استاندارد خواهد شد.
نکـات
 • عدم استفاده از این محصول می تواند خسارات زیانباری. را از لحاظ دفرمه شدن خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها. و در نتیجه ایجاد ضعف سازه ای ایجاد کند.
 • استفاده از اسپیسر پلاستیکی تیرچه.هزینه ساخت تیرچه ، حمل تا پروژه و زمان اجرا را در پروژه های. دال مجوف بصورت چشمگیری کاهش می دهد.
 • استفاده از اسپیسر تیرچه ( در مشهد ) موجب تولید تیرچه با کیفیت با رعایت جزییات مربوطه .مطابق استاندارد خواهد شد.