اسپیسر متوسط مکس فیکس

Max Fix Spacer

معرفی محصول

اسپیسر متوسط مکس فیکس ، مناسب برای دال های بتنی و سازه های نمیه سنگین مانند پوتر و فونداسیون های با میلگردهای کوچکتر می باشد.که دارای تحمل بار نقطه ای تا 150 کیلوگرم می باشد. و برای سایز میلگرد 8 الی 20 تولید می شود. این مدل اسپیسر در سایزهای 3  تا 7/5 سانت تولید می گردددارای تحمل بار نقطه ای تا 150 کیلوگرم می باشد.

کاربرد : سازه های متوسط مانند فونداسیون ،پوتر و کف سازی های سنگین

ویژگی ها :دارای قیمت بسیارمناسب است. استحکام بالایی را دارا می باشد.قابلیت تحمل بار نقطه ای تا 150 کیلوگرم را دارا می باشد.

.

.

.

.

.

.

.

نحوه استفاده

اسپیسر متوسط مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد. و قادر به نگهداری میلگردها با سایز متوسط در داخل خود می باشد. اسپیسر متوسط مکس فیکس ، به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.

اسپیسر مکس فیکس

*****دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.و قادر به نگهداری میلگردها .با سایز متوسط در داخل خود می باشد. اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد. و قادر به نگهداری میلگردها با سایز متوسط در داخل خود می باشد. دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.***

اسپیسر مکس فیکس

*****دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.و قادر به نگهداری میلگردها .با سایز متوسط در داخل خود می باشد. اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد. و قادر به نگهداری میلگردها با سایز متوسط در داخل خود می باشد. دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.***

اسپیسر مکس فیکس

*****دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.و قادر به نگهداری میلگردها .با سایز متوسط در داخل خود می باشد. اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد. و قادر به نگهداری میلگردها با سایز متوسط در داخل خود می باشد. دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.

اسپیسر مکس فیکس

*****دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.و قادر به نگهداری میلگردها .با سایز متوسط در داخل خود می باشد. اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد. و قادر به نگهداری میلگردها با سایز متوسط در داخل خود می باشد. دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.

اسپیسر مکس فیکس

*****دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.و قادر به نگهداری میلگردها .با سایز متوسط در داخل خود می باشد. اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد. و قادر به نگهداری میلگردها با سایز متوسط در داخل خود می باشد. دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.اسپیسر مکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.دارای تحمل بار نقطه ای تا ۱۵۰ کیلوگرم می باشد.

میزان مصرف

– کف های نیمه سنگین:

میزان مصرف 4 عدد در هر متر مربع می باشد .

– تیر ها و پوتر ها:

میزان مصرف 3 عدد در هر متر طول ( در هر ردیف دو عدد با فاصله 60 الی 70 سانتی متر از یکدیگر)

دارای تحمل بار نقطه ای تا 150 کیلوگرم می باشد.

.

.

کاربرد : سازه های متوسط مانند فونداسیون استفاده می شود برای پوتروکف سازی های سنگین کاربرد دارد.

ویژگی ها :دارای قیمت بسیارمناسب است استحکام بالایی را دارا می باشد قابلیت تحمل بار نقطه ای تا 150 کیلوگرم را دارا می باشد.

دارای تحمل بار نقطه ای تا 150 کیلوگرم می باشد

.

.

.

.

.

تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتن (mm)کد محصول

500

6 – 1830

MF 30

500

6 – 1840

MF 40

500

6 – 1850

MF 50

300

6 – 1875

MF 75

 

.

.

.