اسپیسر صلیب کاشی و سرامیک

اسپیسر کاشی و سرامیک در مشهد

معرفی محصول:

اسپیسرها انواع بسیار متفاوتی دارند. که اسپیسر کاشی و سرامیک قطعه ای بسیار کارآمد و مقرون به صرفه برای تنظیم فاصله دقیق بتن کاشی و سرامیک می باشد.که در نتیجه باعث زیباتر شدن کاشی کاری با فواصل منظم و سرعت نصب بالاتر می شود.اسپیسر کاشی و سرامیک در سایز های 2، 3، 4، 5، 6، 8 و 10 میلیمتر تولید می شوند. که سایز های 2 تا 6 مخصوص کف سازی و 8 و 10 مخصوص نمای خارجی می باشند. در مواردی که بند کشی کاشی ها توسط پودر های رنگی جهت زیبایی مدنظر باشد. اسپیسر کاشی و سرامیک بسیار مناسب است. تا بتواند فاصله درز کاشی ها را با فاصله مورد نظر به صورت دقیق تنظیم نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

نحوه استفاده اسپیسر کاشی سرامیک:

اسپیسر صلیبی در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.

 

*********

این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.

*********

میزان مصرف اسپیسر صلیبی :

میزان مصرف اسپیسر صلیبی به تعداد بند های کاشی موجود می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

نکات قابل توجه اسپیسر کاشی سرامیک :

عدم استفاده از اسپیسر صلیبی در نصب کاشی منجر به کاری نا منظم و نا گونیا با فواصل مختلف خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

نام محصول

سایز

تعداد در بسته

Tile spacer 2

2

200

Tile spacer 3

3

200

Tile spacer 4

4

200

Tile spacer 5

5

200

Tile spacer 6

6

100

Tile spacer 8

8

100

Tile spacer 10

10

100

نصب

بزرگترین عرضه کننده ی اسپیسر کاشی و سرامیک در مشهد این اسیسر پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است.  و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.

نصب

و دوباره مورد استفاده قرار داد.سیکا بتن بزرگترین عرضه کننده ی اسپیسر کاشی و سرامیک در مشهد می باشد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن.کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب. کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.

و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود.پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.

نصب

و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن.کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب. کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.سیکا بتن بزرگترین عرضه کننده ی اسپیسر کاشی و سرامیک در مشهد می باشد. این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.

و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود.پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.

نصب

و دوباره مورد استفاده قرار داد.سیکا بتن بزرگترین عرضه کننده ی اسپیسر کاشی و سرامیک در مشهد می باشد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن.کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب. کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.

و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود.پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.

نصب

و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن.کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب. کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.

و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود.پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.

نصب

و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن.کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب. کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.

و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود.پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد.

نصب

و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و دوباره مورد استفاده قرار داد.و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است.  و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.این اسپیسرها در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است. پس از قرار دادن کاشی ها می توان اسپیسر صلیبی را توسط کاردک خارج نمود. و پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود.

*********