برش هیدرولیک فشار مستقیم BS-22

برش هیدرولیک فشار مستقیم 22 یکی از انواع دستگاه ها، از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 2 اسب بخار قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 2عدد میلگرد 14 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد میلگرد 14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

 

برش هیدرولیک فشار مستقیم 22 یکی از انواع دستگاه ها، از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.برش هیدرولیک فشار مستقیم 22 توانایی برش. همزمان 2عدد میلگرد 14 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد میلگرد .14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش فشار مستقیم میلگرد 22 یکی از انواع دستگاه ها، از نوع فشار .مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش. همزمان 2عدد میلگرد 14 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد میلگرد .14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

برش هیدرولیک فشار مستقیم 22

این دستگاه یکی از انواع دستگاه ها، از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش. همزمان 2عدد میلگرد 14 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد میلگرد .14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه یکی از انواع دستگاه ها، از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش. همزمان 2عدد میلگرد 14 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد میلگرد .14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.