برش هیدرولیک فشار مستقیم BS-25

برش هیدرولیک فشار مستقیم 25 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب بخار قدرت.4 کیلو وات و دارای وزن 310 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد. 14 از نوع A3 و توانایی برش 4 عدد میلگرد 14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

دستگاه هیدرولیک فشار مستقیم

برش هیدرولیک فشار مستقیم 25 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب بخار قدرت.4 کیلو وات و دارای وزن 310 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد. 14 از نوع A3 و توانایی برش 4 عدد میلگرد 14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش هیدرولیک فشار مستقیم 25 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب بخار قدرت.4 کیلو وات و دارای وزن 310 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد. 14 از نوع A3 و توانایی برش 4 عدد میلگرد 14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

برش هیدرولیک فشار مستقیم 25

این دستگاه یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب بخار قدرت.4 کیلو وات و دارای وزن 310 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد. 14 از نوع A3 و توانایی برش 4 عدد میلگرد 14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش میلگرد 25 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب بخار قدرت.4 کیلو وات و دارای وزن 310 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد. 14 از نوع A3 و توانایی برش 4 عدد میلگرد 14 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.