برش هیدرولیک فشار مستقیم BS-35

برش هیدرولیک فشار مستقیم میلگرد 35 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 10 اسب بخار قدرت، 7/5 کیلو وات و دارای وزن 480 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

برش هیدرولیک فشار مستقیم با موتور 10 اسب

برش هیدرولیک فشار مستقیم میلگرد 35 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند. سه فاز با 10 اسب بخار قدرت، 7/5 کیلو وات و دارای وزن 480 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 5 عدد میلگرد. 18 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش هیدرولیک فشار مستقیم میلگرد 35 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند. سه فاز با 10 اسب بخار قدرت، 7/5 کیلو وات و دارای وزن 480 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان. 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

فشار مسقیم

برش هیدرولیک فشار مستقیم یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 10 اسب بخار قدرت.7/5 کیلو وات و دارای وزن 480 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی. برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش هیدرولیک فشار مستقیم 35 یکی از انواع دستگاه ها از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 10 اسب بخار قدرت، 7/5 کیلو وات و دارای وزن 480 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش. همزمان 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.