قطعات پلاستیکی قالب بندی

پروانه ای میان بولت آب بند

میان بولت آب بند پلاستیکی

درپوش قالب فلزی

مخروطی میان بولت فلزی

لوله مضرس میان بولت آبند

مخروطی میان بولت آب بند