داربست چکشی

سیستم داربست چکشی در مشهد یکی از انواع داربست می باشد که از پایه های عمودی و مهارهای افقی در اندازه‌هـای مختلـف تشـکیل شـده اسـت. قطعات عمـودی داربسـت چکشی در طول هـای ۳ و ۲/۵ و ۲ و ۱/۵ و ۱ متـر تولیـد می شـوند. در سیستم داربست چکشی بـا قـرار دادن سـر جک هـای قابـل رگلاژ در قسـمت فوقانـی و پایـه جک های قابـل رگلاژ در قسـمت زیریـن بـرای هـر ارتفاع و اختـلاف تراز می توان آن را تنظیم نمود.نصـب مهارهـای افقی بر پایه‌های عمودی داربسـت به سـادگی و با ضربه چکـش امکانپذیـر میباشـد و اتصال پایه‌های داربسـت به یکدیگـر با رابط مغزی و پین داربسـت میسـر خواهد شد.

مزایای استفاده از داربستهای چکشی به شرح ذیل میباشد: داربست چکشی در مشهد

  1. قابل استفاده در کفراژ بندی سقفهای قوسی و غیرهمسطح
  2. سهولت در جابجایی و انتقال آن به دلیل سبک بودن قطعات
  3. عدم نیاز به نیروی کار ماهر و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده
  4. قابـل استفاده در نمای ساختمان
  5. قابـل توسـعه در ارتفاع بالا بـدون محدودیت و نیاز به مهار بندی
  6. سـرعت و سهولت در باز و بسـته شـدن و عـدم نیـاز بـه آچار جهت بسـتن اتصالات
  7. باربری زیاد در کفراژ بندی دالهای بتنی داربست چکشی در مشهد
ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

سیستم داربست چکشی در مشهد یکی از انواع داربست می باشد که از پایه های عمودی و مهارهای افقی در اندازه‌هـای مختلـف تشـکیل شـده اسـت. قطعات عمـودی داربسـت چکشی در طول هـای ۳ و ۲/۵ و ۲ و ۱/۵ و ۱ متـر تولیـد می شـوند. در سیستم داربست چکشی بـا قـرار دادن سـر جک هـای قابـل رگلاژ در قسـمت فوقانـی و پایـه جک های قابـل رگلاژ در قسـمت زیریـن بـرای هـر ارتفاع و اختـلاف تراز می توان آن را تنظیم نمود.نصـب مهارهـای افقی بر پایه‌های عمودی داربسـت به سـادگی و با ضربه چکـش امکانپذیـر میباشـد و اتصال پایه‌های داربسـت به یکدیگـر با رابط مغزی و پین داربسـت میسـر خواهد شد.