درز انبساط داخلی سریD-E

کاربردها:

برای درزهای انبساطی دربناهای بتنی استفاده می شود. 

ویژگی های پروفیل:

برای نصب آسان واتراستاپ های درز انبساط داخلی ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم. 

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.