درز انبساط داخلی سریD-O

کاربردها:

برای درزهای انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود.

 ویژگی های پروفیل:

برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژی ) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.

 این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.