درز انبساط داخلی سریD-OM

کاربردها:

برای درزهای انبساطی درسازه های آبی با ارتفاع آب بسیار زیاد استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:

برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژی ) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.