درز انبساط کف سری FD-L

واتراستاپ درز انبساطی کف، بدون نیاز به مهارت نصب

یکی از انواع واتراستاپ های استفاده شده، واتراستاپ درز انبساط کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می باشد.


ویژگی های پروفیل: برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب .

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

**یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود. برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ، واتراستاپ درز انبساط کف سازه های.آبی با برنامه ریزی قطع بتن می باشد.ویژگی های.پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ که مخصوص درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.

کاربرد

یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود. برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ، واتراستاپ درز انبساط کف سازه های.آبی با برنامه ریزی قطع بتن می باشد.ویژگی های.پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ که مخصوص درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.

کاربرد

یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود. برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ، واتراستاپ درز انبساط کف سازه های.آبی با برنامه ریزی قطع بتن می باشد.ویژگی های.پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ که مخصوص درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.

کاربرد

یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود. برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ، واتراستاپ درز انبساط کف سازه های.آبی با برنامه ریزی قطع بتن می باشد.ویژگی های.پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.یکی از انواع واتراستاپ که مخصوص درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون اینکه نیاز به مهارت خاص جهت تنظیم و نصب داشته باشد.

***