دستگاه برش مکانیکی BS-18

دستگاه برش مکانیکی تا میلگرد 18 از نوع گیربکسی می باشد و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب قدرت، 4 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد 10 از نوع A3 و توانایی برش 3عدد میلگرد 10 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

یکی از انواع دستگاه برش،دستگاه برش مکانیکی تا میلگرد 18 از نوع گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب قدرت، 4 کیلو وات. و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.
این دستگاه توانایی .برش همزمان 3 عدد میلگرد 10 از نوع A3 و توانایی برش 3عدد میلگرد 10 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه از نوع گیربکسی می باشد.
و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب قدرت، 4 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی.برش همزمان 3 عدد میلگرد 10 از نوع A3 و توانایی. برش 3عدد.میلگرد 10 از نوع A2 را به صورت همزمان
دارا می باشد.

BS-18

یکی از انواع دستگاه برش،.دستگاه گیربکسی برش مکانیکی 18. از نوع گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب قدرت، 4 کیلو وات. و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.
این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد 10 از نوع A3 و توانایی برش 3عدد میلگرد 10 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.دستگاه برش مکانیکی. تا میلگرد 18 از نوع گیربکسی می باشد.
و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب قدرت، 4 کیلو وات و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی.برش همزمان 3 عدد میلگرد 10 از نوع A3 و توانایی برش 3عدد.میلگرد 10 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

دستگاه گیربکسی برش مکانیکی 18. می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب قدرت، 4 کیلو وات. و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 3 عدد میلگرد 10 از نوع A3 و توانایی برش 3عدد .
میلگرد 10 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.دستگاه برش تا میلگرد 18 از نوع گیربکسی می باشد.و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 5/5 اسب قدرت، 4 کیلو وات .و دارای وزن 220 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی.
برش همزمان 3 عدد میلگرد 10 از نوع A3 و توانایی .برش 3عدد.میلگرد 10 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.