دستگاه برش مکانیکی BS-12

این دستگاه برش مکانیکی BS-12 گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند.سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 110 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 2 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد.میلگرد 8 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

 

این دستگاه برش مکانیکی BS-12 گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند.سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 110 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 2 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد.میلگرد 8 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه برش مکانیکی BS-12 گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند.سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 110 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 2 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد.میلگرد 8 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

BS-12

یکی از انواع دستگاه های، دستگاه برش مکانیکی BS-12 گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند.سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 110 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 2 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد.میلگرد 8 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه برش مکانیکی BS-12 گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند.سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 110 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 2 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد.میلگرد 8 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

یکی از انواع دستگاه هاTدستگاه برش مکانیکی گیربکسی می باشد. و دارای موتور قدرتمند.سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 110 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 2 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد.میلگرد 8 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه برش مکانیکی(گیربکسی) می باشد. و دارای موتور قدرتمند.سه فاز با 2 اسب قدرت، 1/5 کیلو وات و دارای وزن 110 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 2 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و توانایی برش 3 عدد.میلگرد 8 از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.