برش هیدرولیک فشار مستقیم BS-45

برش هیدرولیک فشار مستقیم ،یکی از انواع دستگاه های برش از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با 15 اسب بخار 7/5 کیلووات و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 5 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 6 عدد میلگرد. از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

*******

برش هیدرولیک فشار مستقیم.یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات. و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 5 عدد میلگرد. 18 از نوع A3 و توانایی. برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه. یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز. با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.

.این دستگاه توانایی برش همزمان 5 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی. برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش هیدرولیک فشار مستقیم، یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند. سه فاز با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات. و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 5 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

برش فشار مستقیم فوق العاده قدرتمند

برش هیدرولیک فشار مستقیم.یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات. و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 5 عدد میلگرد. 18 از نوع A3 و توانایی. برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه. یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز. با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.

.این دستگاه توانایی برش همزمان 5 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی. برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش هیدرولیک فشار مستقیم، یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند. سه فاز با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات. و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 5 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

برش فشار مستقیم فوق العاده سریع

برش هیدرولیک فشار مستقیم.یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات. و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی. برش همزمان 5 عدد میلگرد. 18 از نوع A3 و توانایی. برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.این دستگاه. یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز. با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.

.این دستگاه توانایی برش همزمان 5 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.برش هیدرولیک فشار مستقیم، یکی از انواع دستگاه های برش .از نوع فشار مستقیم می باشد. و دارای موتور قدرتمند سه فاز با ۱۵ اسب بخار 7/5 کیلووات. و دارای وزن 700 کیلوگرم می باشد.این دستگاه توانایی برش همزمان 5 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و توانایی برش 6 عدد میلگرد از نوع A2 را به صورت همزمان دارا می باشد.

***********