انواع دستگاه های خم و برش میلگرد با ضمانت نامه کتبی

دستگاه خم و برش هیدرولیک

تا میلگرد 36 ،موتور 7 و 10 اسب

مدل سه فاز،چرخ خودرویی

دستگاه هیدرولیک BS-45

برش فشار مستقسم تا میلگرد 45

دستگاه هیدرولیک BS-22

 برش فشار مستقیم تا میلگرد 22

دستگاه BC-28

خمکن و برش تا میلگرد 28

دستگاه برش مکانیک BS -18

5/5 اسب قدرت

دینام سه فاز

دستگاه خم و برش 32 تک فاز

در دو مدل تک فاز و سه فاز

مدل چرخ خودرویی

دستگاه هیدرولیک BS-35

 برش فشار مستقیم تا میلگرد 35

دستگاه BC-32

خمکن و برش تا میلگرد 32

دستگاه BS-25

خمکن و برش تا میلگرد 25

دستگاه خم و برش 32 تک فاز

در دو مدل تک فاز و سه فاز

مدل چرخ صنعتی

دستگاه هیدرولیک BS-25

برش فشار مستقسم تا میلگرد 25

دستگاه بنزینی BC-32

خمکن و برش تا میلگرد 32

دستگاه برش مکانیک BS -12

2 اسب قدرت

دینام سه فاز

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی