دستگاه خاموت زن تکفاز

دستگاه خاموت زن تکفاز هیدرولیک که جهت خم و خاموت و زیگزاگ تیرچه کاربرد دارد .این دستگاه در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می گردد .و در تولید آن به جای گیربکس از سیستم هیدرولیک استفاده شده است.این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 22 را دارا می باشد. و می تواند به صورت همزمان 5 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان خم و خاموت بزند.

 


 

خاموت زن تک فاز هیدرولیک تا میلگرد 28

 

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی
خاموت هیدرولیک تک فاز

دستگاه خاموت زن تکفاز هیدرولیک. که جهت خم و خاموت و زیگزاگ. تیرچه کاربرد دارد .این دستگاه .در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می گردد .و در تولید آن به جای گیربکس. از سیستم هیدرولیک. استفاده شده است.این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 22 را دارا می باشد. و می تواند .به صورت همزمان 5 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان. خم و خاموت بزند.دستگاه خاموت زن تکفاز هیدرولیک که جهت خم و خاموت و زیگزاگ. تیرچه کاربرد دارد .این دستگاه در دو نوع تک فاز .و سه فاز تولید می گردد .و در تولید آن به جای گیربکس از سیستم هیدرولیک استفاده شده است.این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 22 را دارا می باشد. و می تواند به صورت .همزمان 5 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان خم و خاموت بزند.

خاموت هیدرولیک تک فاز

دستگاه خاموت زن تک فاز. هیدرولیک. که جهت خم و خاموت و زیگزاگ تیرچه کاربرد دارد .این دستگاه. در دو نوع تک فاز و سه فاز. تولید می گردد .و در تولید آن به جای گیربکس از سیستم هیدرولیک استفاده شده است.این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 22 را دارا می باشد. و می تواند .به صورت همزمان 5 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان. خم و خاموت بزند.دستگاه خاموت زن. تکفاز هیدرولیک .که جهت خم و خاموت .و زیگزاگ تیرچه .کاربرد دارد .این دستگاه. در دو نوع تک فاز و .سه فاز تولید می گردد .و در تولید. آن به جای گیربکس از سیستم هیدرولیک استفاده شده است.این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 22 را دارا می باشد. و می تواند. به صورت. همزمان 5 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان. خم و خاموت بزند.