دستگاه خاموت زن BF-86

دستگاه خاموت زن BF-86 قابلیت خم میلگرد سایز 14 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 1 اسب 0/75 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 170 کیلوگرم است.که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 8 از نوع A2 را دارا می باشد.

خاموت زن تک فاز پارس خاموت تا میلگرد 14

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی
دستگاه خاموت زن BF-86

دستگاه BF-86 قابلیت خم میلگرد سایز 14 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز و تک فاز، 1 اسب 0/75 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 170 کیلوگرم است.که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 8 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه BF-86 قابلیت خم میلگرد سایز 14 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 1 اسب 0/75 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 170 کیلوگرم است.که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 8 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه خاموت زن BF-86

دستگاه BF-86 قابلیت خم میلگرد سایز 14 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز و تک فاز، 1 اسب 0/75 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 170 کیلوگرم است.که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 8 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه BF-86 قابلیت خم میلگرد سایز 14 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 1 اسب 0/75 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 170 کیلوگرم است.که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 8 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه BF-86 قابلیت خم میلگرد سایز 14 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز و تک فاز، 1 اسب 0/75 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 170 کیلوگرم است.که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 8 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 8 از نوع A2 را دارا می باشد.