دستگاه خاموت زن گیربکسی

دستگاه خاموت زن گیربکسی که جهت خم و خاموت و زیگزاگ کاربرد دارد.این دستگاه در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می گردد .این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 20 را دارا می باشد. و می تواند به صورت همزمان 4 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان خم و خاموت بزند.این دستگاه با اعمال تغییراتی در قسمت فک و گیربکس می تواند خاموت پروانه ای نیز تولید نماید.

 

خاموت زن تا میلگرد 28 تک فاز هیدرولیک و گیربکسی
ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی
خاموت زن تک فاز گیربکسی و هیدرولیک

دستگاه خاموت زن گیربکسی که جهت خم و خاموت و زیگزاگ کاربرد دارد.این دستگاه در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می گردد .این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 20 را دارا می باشد. و می تواند به صورت همزمان 4 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان خم و خاموت بزند.این دستگاه با اعمال تغییراتی در قسمت فک و گیربکس می تواند خاموت پروانه ای نیز تولید نماید.دستگاه خاموت زن گیربکسی که جهت خم و خاموت و زیگزاگ کاربرد دارد.این دستگاه در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می گردد .این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 20 را دارا می باشد. و می تواند به صورت همزمان 4 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان خم و خاموت بزند.این دستگاه با اعمال تغییراتی در قسمت فک و گیربکس می تواند خاموت پروانه ای نیز تولید نماید.

خاموت زن تک فاز گیربکسی و هیدرولیک

دستگاه خاموت زن که جهت خم و خاموت و زیگزاگ کاربرد دارد.این دستگاه در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می گردد .این دستگاه قابلیت خم تا میلگرد 20 را دارا می باشد. و می تواند به صورت همزمان 4 عدد میلگرد 10 را به صورت همزمان خم و خاموت بزند.این دستگاه با اعمال تغییراتی در قسمت فک و گیربکس می تواند خاموت پروانه ای نیز تولید نماید.دستگاه خاموت زن گیربکسی که جهت خم و خاموت و زیگزاگ کاربرد دارد.