دستگاه خاموت زن BF-110

دستگاه خاموت زن BF-110 قابلیت خم میلگرد سایز 20 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 210 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 7 عدد میلگرد 6 از نوع A3 و 8 عدد میلگرد 6 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه خاموت زن تک فاز پارس خاموت BF-110

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی
دستگاه خاموت زن BF-110 تک فاز تا میلگرد 14 پارس خاموت

یکی از انواع دستگاه خاموت ،دستگاه خاموت زن  BF-110 گیربکسی قابلیت خم میلگرد سایز 20 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز و تک فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 210 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 7 عدد میلگرد 6 از نوع A3 و 8 عدد میلگرد 6 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه خاموت زن گیربکسی قابلیت خم میلگرد سایز 20 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 210 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 7 عدد میلگرد 6 از نوع A3 و 8 عدد میلگرد 6 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه خاموت زن BF-110 تک فاز تا میلگرد 14 پارس خاموت

یکی از انواع دستگاه خاموت ،دستگاه خاموت زن گیربکسی قابلیت خم میلگرد سایز 20 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز و تک فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 210 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 7 عدد میلگرد 6 از نوع A3 و 8 عدد میلگرد 6 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه خاموت زن گیربکسی قابلیت خم میلگرد سایز 20 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 210 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 7 عدد میلگرد 6 از نوع A3 و 8 عدد میلگرد 6 از نوع A2 را دارا می باشد.