دستگاه خم و برش هیدرولیک بنزینی به دلیل قابلیت حمل بالا جزء پر فروش ترین دستگاه های خم و برش می باشد.و با استفاده از بنزین نیروی برق.مورد نیاز تامین می شود.وزن دستگاه حدود 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد.میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای یک سال ضمانت. و خدمات پس از فروش می باشد.

 


 

دستگاه خم و برش هیدرولیک بنزینی

دستگاه بنزینی

.دستگاه خم و برش هیدرولیک بنزینی چرخ خودرویی .با سیستم کار هیدرولیک. می باشد.و با استفاده از بنزین نیروی .برق مورد نیاز تامین می شود.وزن دستگاه حدود 370 کیلوگرم. می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت .خم و برش 5 عدد.میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای یک سال ضمانت. و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش میلگرد. 32 چرخ خودرویی. با سیستم کار هیدرولیک. می باشد.و با استفاده از بنزین نیروی. برق مورد نیاز تامین می شود.وزن دستگاه حدود 370 .کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش. 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد.میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای یک سال ضمانت. و خدمات پس. از فروش می باشد.

دستگاه خم و برش هیدرولیک بنزینی با سیستم کار می باشد.و با استفاده از بنزین نیروی برق مورد نیاز تامین می شود.وزن دستگاه حدود 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد.میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای یک سال ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش هیدرولیک بنزینی می باشد.و با استفاده از بنزین نیروی برق مورد نیاز تامین می شود.وزن دستگاه حدود 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد.میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای یک سال ضمانت .و خدمات پس از فروش می باشد.