دستگاه خم و برش BC 25

دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد25 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 3 اسب 2/2 کیلووات وزن این دستگاه 260 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

 

 

دستگاه خم و برش هیدرولیک. میلگرد25 چرخ خودرویی با دینام. سه فاز 3 اسب 2/2 کیلووات وزن این دستگاه 260 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت. و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد25 .چرخ خودرویی با دینام. سه فاز 3 اسب 2/2 کیلووات وزن این دستگاه 260 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات .پس از فروش می باشد.

BC-25

دستگاه خم و برش هیدرولیک. میلگرد25 چرخ خودرویی با دینام. سه فاز 3 اسب 2/2 کیلووات وزن این دستگاه 260 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت. و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد25 .چرخ خودرویی با دینام. سه فاز 3 اسب 2/2 کیلووات وزن این دستگاه 260 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات .پس از فروش می باشد.

BC-25

دستگاه خم و برش هیدرولیک. میلگرد25 چرخ خودرویی با دینام. سه فاز 3 اسب 2/2 کیلووات وزن این دستگاه 260 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت. و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد25 .چرخ خودرویی با دینام. سه فاز 3 اسب 2/2 کیلووات وزن این دستگاه 260 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات .پس از فروش می باشد.