دستگاه خم و برش BC 32

خم و برش 32 چرخ خودرویی پارس خاموت

دستگاه خم و برش پارس خاموت، چرخ خودرویی با دینام سه فاز 5/5 اسب 4 کیلووات وزن این دستگاه 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

دستگاه خم و برش پارس خاموت 32 چرخ خودرویی هیدرولیک با دینام سه فاز 5/5 اسب 4 کیلووات وزن این دستگاه 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش میلگرد 32 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 5/5 اسب 4 کیلووات وزن این دستگاه 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عددمیلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

BC-32

دستگاه خم و برش پارس خاموت 32 چرخ خودرویی هیدرولیک با دینام سه فاز 5/5 اسب 4 کیلووات وزن این دستگاه 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش میلگرد 32 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 5/5 اسب 4 کیلووات وزن این دستگاه 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

BC-32

دستگاه خم و برش پارس خاموت 32 چرخ خودرویی هیدرولیک با دینام سه فاز 5/5 اسب 4 کیلووات وزن این دستگاه 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش میلگرد 32 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 5/5 اسب 4 کیلووات وزن این دستگاه 370 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.