انواع روان کننده بتن

روان کننده بتن با حالت دیرگیر

روان کننده ای کم مصرف جهت بالا بردن اسلامپ بتن بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم اصلاح شده با حالت دیرگیر

روان کننده بتن با حالت نوترال

روان کننده ای کم مصرف جهت بالا بردن اسلامپ بتن بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم اصلاح شده با حالت نوترال