روش صحیح اتصال واتراستاپ

روش صحیح اتصال دو لبه واتراستاپ
  • انتهای دو قطعه واتراستاپ را در درون قالب مخصوص قرار دهید.
  • به وسیله یک چاقوی تیز عاج های روی واتراستاپ ها رو ببرید.سپس واتراستاپ را درون قالب دهید. تا حدود 10 سانتی متر داخل شود.
  • تیغ داغ را درون قالب قرار داده.و انتهای واتراستاپ را در جهت مخالف تیغ بفشارید. اتصال را ادامه داده.تا واتراستاپ حدود 5 میلیمتر ذوب شود.سپس تیغه را جدا کنید.
  • دو انتهای واتر استاپ را به هم فشار دهید.

قالب را جدا کنید.و اجازه دهید.تا قسمت ذوب شده خنک شود. و ذوب به طور کامل انجام پذیرد.حاصل یکپارچه خواهد شد.روش صحیح اتصال باعث افزایش راندمان و تاثیر بیشتر و کارایی انواع واتراستاپ می شود.روش صحیح اتصال واتراستاپ

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

********

روش صحیح اتصال واتراستاپ

به وسیله یک چاقوی تیز عاج های روی واتراستاپ ها رو ببرید.سپس واتراستاپ را درون قالب دهید. تا حدود 10 سانتی متر داخل شود.

تیغ داغ را درون قالب قرار داده.و انتهای واتراستاپ را در جهت مخالف تیغ بفشارید. اتصال را ادامه داده.تا واتراستاپ حدود 5 میلیمتر ذوب شود.سپس تیغه را جدا کنید.دو انتهای واتر استاپ را به هم فشار دهید.قالب را جدا.کنید.و اجازه.دهید.تا قسمت.ذوب.شده.خنک.شود. و ذوب به طور.کامل.انجام.پذیرد.حاصل.یکپارچه.خواهد.شد.روش.صحیح.اتصال.باعث.افزایش.راندمان. و تاثیر. بیشتر. و کارایی. انواع. واتراستاپ. می شود.

روش صحیح اتصال واتراستاپ

به وسیله یک چاقوی تیز عاج های روی واتراستاپ ها رو ببرید.سپس واتراستاپ را درون قالب دهید. تا حدود 10 سانتی متر داخل شود.

تیغ داغ را درون قالب قرار داده.و انتهای واتراستاپ را در جهت مخالف تیغ بفشارید. اتصال را ادامه داده.تا واتراستاپ حدود 5 میلیمتر ذوب شود.سپس تیغه را جدا کنید.دو انتهای واتر استاپ را به هم فشار دهید.قالب را جدا.کنید.و اجازه.دهید.تا قسمت.ذوب.شده.خنک.شود. و ذوب به طور.کامل.انجام.پذیرد.حاصل.یکپارچه.خواهد.شد.روش.صحیح.اتصال.باعث.افزایش.راندمان. و تاثیر. بیشتر. و کارایی. انواع. واتراستاپ. می شود.

روش اتصال واتراستاپ

به وسیله یک چاقوی تیز عاج های روی واتراستاپ ها رو ببرید.سپس واتراستاپ را درون قالب دهید. تا حدود 10 سانتی متر داخل شود.

تیغ داغ را درون قالب قرار داده.و انتهای واتراستاپ را در جهت مخالف تیغ بفشارید. اتصال را ادامه داده.تا واتراستاپ حدود 5 میلیمتر ذوب شود.

********