ضد یخ بتن

ماده ای آماده جهت بتن ریزی درسرما تا 15- درجه سانتیگراد منطبق بر استانداردهای ASTM C494 TYPE C, ASTM C827  ضدیخ عاملی برای بالابردن هیدراسیون سیمان در سرما بوده واز یخ زدن بتن جلوگیری مینماید .

کاربرد :

بتن ریزی در هوای سرد ویخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد
بتن ریزی درشرایطی که افت ناگهانی دما قابل پش بینی باشد

خواص ومزایای ویژه :

افزایش سرعیت گیرش اولیه بتن
کاهش نقطه انجماد بتن
افزایش حرارت زایی بتن
سازگاری باتمام تیپ های سیمان

میزان مصرف :

میزان مصرف ضدیخ بتنS-500 ، بسته به ضخامت وشرایط بتن ریزی تعیین می گردد. جهت اطلاع از میزان مصرف دقیق به جدول مصرفی مراجعه نمایید .

درجه حرارت (سانتیگراد) میزان مصرف براساس وزن سیمان وحداقل ضخامت 15 سانتیمتر
صفر تا 4-  1 %
تا 8- 2  %
8- تا 11- 3 %
11- تا 14- 4 %

روش مصرف :

هنگام بتن ریزی درهوای سرد رعایت موارد زیر توصیه می گردد:

هرگز از شن وماسه یخ زده استفاده نکنید. اگر بتن در محل بتن ریزی ساخته می شود، بهتر است آب مصرفی را داغ نمایید.( جهت افزایش دمای شن وماسه). بهتر است سطح شن وماسه راحداقل به عمق 10 سانتیمتر کنارزده واز سطح زیرین استفاده نمایید. هنگام بتن ریزی دمای بتن از 5+ درجه سانتیگراد کمتر نشود( امکان وجود کریستالهای یخ بر روی شن وماسه دردمای کمتر از 5+ وجود دارد.)بهتر است پس ازاتمام بتن ریزی توسط نایلون نسبت به حفظ حرارت بتن اقدام نمایید.

توجه فرمایید ضدیخ S-500 را به مخلوط آماده بتن اضافه و به ازای هرمترمکعب یک دقیقه میکس نمایید.

بسته بندی :در گالن های 24 ،35 و بشکه های 245 کیلوگرمی عرضه می گردد .

نگهداری :به مدت دو سال در بسته بندی اولیه و در دمایی بین 5+ تا 45+ درجه سانتیگراد قابل نگهداری می باشد.