مواد آب بندی بتن

مولتی واتر پروف

ترکیبی دو جزئی بر پایه سیمان و رزین های اکریلیکی برای آب بندی بعد از اجزا

واتر پروف مایع و پودری

مواد اب بندی بتن افزودنی واترپروف جهت استفاده دربتن های در حال اجرا