مواد نگهداری بتن

کیورینگ بتن

عمل آورنده و پوشش دهنده سطحی بتن جهت جلوگیری از تبخیر آب

روغن قالب

جداساز قالب که با ایجاد لایه نازک باعث جداسازی آسان بتن از قالب می گردد.