مواد نگهداری بتن

 

کیورینگ بتن

عمل آورنده و پوشش دهنده سطحی بتن جهت جلوگیری از تبخیر آب

روغن قالب

جداساز قالب که با ایجاد فیلمی نازک روی قالب بتن باعث جداسازی بسیار آسان بتن از قالب می گردد.