درز انبساط سری D

کاربردها:

واتراستاپ برای درز انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود.

 ویژگی های پروفیل:

مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.

 

*این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

کاربردها: واتراستاپ برای درز انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل:مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.کاربردها:واتراستاپ برای درزهای انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل:مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.

کاربردها: واتراستاپ برای درز انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل:مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.کاربردها:واتراستاپ برای درزهای انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل:مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.

کاربردها:

کاربردها واتراستاپ برای درز انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل:مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب .تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.کاربردها واتراستاپ برای درزهای انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل مانند. بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها. و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی. استفاده می شود.

کاربردها واتراستاپ برای درز انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود.کاربردها واتراستاپ برای درزهای انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. ویژگی های پروفیل مانند بسیاری از مدل های واتر استاپ برای جذب تکان ها. و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی. استفاده می شود.*