درز انبساط کف سری FD

کاربردها:یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل: نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت تنظیم نصب را دارا می باشد.

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

****یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درز انبساطی است که در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل نیز نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت تنظیم نصب را دارا می باشد.کاربردها نیز یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درز انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل می توان نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت تنظیم نصب را دارا می باشد.کاربردها نیز یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل دارای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت تنظیم نصب را دارا می باشد.

کاربرد

یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درز انبساطی است که در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل نیز نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت تنظیم نصب را دارا می باشد.کاربردها نیز یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درز انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل می توان نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت تنظیم نصب را دارا می باشد.کاربردها نیز یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درزهای انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل دارای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به مهارت تنظیم نصب را دارا می باشد.یکی از انواع واتراستاپ مخصوص درز انبساطی در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن استفاده می شود.****