واتراستاپ درزهای سطح سری N

واتراستاپ درزهای سطح و درزهای انتهایی

کاربردها:

واتراستاپ درزهای سطح برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:

برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود.

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

کاربردها:واتراستاپ سری N برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود ویژگی های پروفیل برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود.این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

کاربردها برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود.این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

کاربردها واتراستاپ سری N برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود ویژگی های پروفیل برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود.این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

کاربردها:

برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود ویژگی های پروفیل برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

کاربردها واتراستاپ درزهای سطح سری N برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود ویژگی های پروفیل برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

کاربردها برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.