واتراستاپ های درز انبساط گوشه داخلی LD

واتراستاپ درز انبساط گوشه داخلی

کاربردها:  یکی از انواع واتراستاپ ها ،واتراستاپ درز انبساط داخلی است .که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.

ویژگی های پروفیل: جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

یکی از انواع واتراستاپ ها ،واتراستاپ درز انبساط داخلی است .که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود. یکی از انواع واتراستاپ ها که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود. یکی از انواع واتراستاپ ها که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود. یکی از انواع واتراستاپ ها که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود.

کاربرد:

یکی از انواع واتراستاپ ها،واتراستاپ درز انبساط داخلی است .که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود. یکی از انواع واتراستاپ ها که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود. یکی از انواع واتراستاپ ها که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود. یکی از انواع واتراستاپ ها که برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.ویژگی های پروفیل جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی انجام می شود.