واتراستاپ های درز انقطاع گوشه خارجی L

واتراستاپ درز انقطاع گوشه خارجی

کاربردها: یکی از انواع واتراستاپ،واتراستاپ درز انقطاع بیرونی است.که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل: قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.

 

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

***کاربردها :یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود واتراستاپ درز انقطاع بیرونی می باشد.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.کاربردها :یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.کاربردها :یکی از انواع واتراستاپ ،واتراستاپ درز انقطاع بیرونی که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.

کاربردها

یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود واتراستاپ درز انقطاع بیرونی نامیده می شود.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.کاربردها :یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.

یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود واتراستاپ درز انقطاع بیرونی نامیده می شود.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.کاربردها :یکی از انواع واتراستاپ که برای درزهای انقطاع در سازه های آبی و بالابردن ضریب آب بندی کف و دیوار استفاده می شود.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.ویژگی های پروفیل می توان به قابلیت نصب فوق العاده آسان بدون نیاز به مهارت های لازم را دارا می باشد.****