واتراستاپ سری F

واتراستاپ درز انقطاع داخلی

کاربردها:

یک از انواع واتراستاپ،واتراستاپ درز انقطاع است. که در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:

برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

*********

کاربرد

یک از انواع واتراستاپ، واتراستاپ درز انقطاع است. که در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.یک از انواع واتراستاپ مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.یک از انواع واتراستاپ واتراستاپ درز انقطاع است. که در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.یک از انواع واتراستاپ مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.یک از انواع واتراستاپ واتراستاپ درز انقطاع است. که در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.

کاربرد

ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.یک از انواع واتراستاپ مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.ویژگی های پروفیل برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.

*********