واتراستاپ درز انقطاع I-T

واتراستاپ درز انقطاع داخلی

کاربردها: واتراستاپ درز انقطاع داخلی I-T یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد. که برای درزهای انقطاع داخلی، در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.

 ویژگی های پروفیل:برای نصب آسان واتراستاپ درز انقطاع داخلی سری I-T، گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

 این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی
کاربرد

واتراستاپ درز انقطاع I-T یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد. که برای درزهای انقطاع داخلی در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع داخلی می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی استفاده کرد.این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع داخلی در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع داخلی می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی، بر حسب نیاز استفاده کرد.

کاربرد

واتراستاپ درز انقطاع I-T یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد. که برای درزهای انقطاع داخلی در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع داخلی می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی استفاده کرد.این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی ،بر حسب نیاز استفاده کرد.

این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع داخلی می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی بر حسب نیاز استفاده کرد.این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع داخلی می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی، بر حسب نیاز استفاده کرد.

این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع داخلی در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع داخلی می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی، بر حسب نیاز استفاده کرد.این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی، بر حسب نیاز استفاده کرد.

کاربرد

واتراستاپ درز انقطاع I-T یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد. که برای درزهای انقطاع داخلی در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع داخلی می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز استفاده کرد.این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع می توان از گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز استفاده کرد.***