جدول نتایج آزمایش

جدول استانداردها و مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی
مقاومت در برابر مواد شیمیایی

با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.بر این اساس مقاومت برابر مواد شیمیایی از جمله.دی سولفید کربن،اسید سولفوریک، سولفید هیدروژن.نیترات نقره، تتراکلراید کربن، تولوئن، اسید پرکلریک.اوره،آب با تراکم بالا.یا همان آب سنگین و ….. مورد مطالعه.قرار گرفته است .

که نتایج این مطالعه و آزمایش نیز در عکس فوق مشاهده می شود.در ستون اول این جدول.ویژگی های.مختلف واتراستاپ.در برابر مواد شیمیایی برابر مواد.شیمیایی با توجه به استانداردهای مختلف ASTM-D792  و DIN-53455 و  CRD-C571 مورد آزمایش.قرار گرفته است.خصوصیات.مورد مطالعه در این آزمایش وزن مخصوص.نقطه ذوب ، مقاومت کششی در جهت طول و مقاومت کششی در جهت عرض. جذب آب، افزایش طول در جهت طول و افزایش طول در جهت عرض و همچنین ضریب انبساط و میزان تغییرات.در محیط قلیایی و مقاومت در برابر آتش و…. مورد مطالعه قرار گرفته است.

و نتیجه هر.آزمایش در جلو آن مشخص شده است.در ستون دوم مقاومت واتراستاپ.در برابر مواد شیمیایی.نام برده در بالا مورد.آزمایش قرار.گرفته است. و نتیجه ی آزمایش در همان جا نوشته.شده است.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

**********

مقاومت در برابر مواد شیمیایی

با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.بر این اساس مقاومت برابر مواد شیمیایی از جمله.دی سولفید کربن،اسید سولفوریک، سولفید هیدروژن.نیترات نقره، تتراکلراید کربن، تولوئن، اسید پرکلریک.اوره،آب با تراکم بالا.یا همان آب سنگین و ….. مورد مطالعه.قرار گرفته است .با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.

که نتایج.این مطالعه و آزمایش.نیز در عکس فوق مشاهده.می شود.در ستون اول این جدول ویژگی های.مختلف واتراستاپ با توجه به استانداردهای مختلف ASTM-D792  و DIN-53455 و  CRD-C571 مورد آزمایش قرار گرفته است.خصوصیات مورد. مطالعه در این آزمایش.وزن مخصوص،نقطه ذوب ، مقاومت.کششی در جهت طول و مقاومت.کششی در جهت عرض، جذب آب، افزایش طول در جهت طول و افزایش طول در جهت عرض و همچنین ضریب انبساط و میزان.تغییرات در محیط.قلیایی و مقاومت در برابر آتش و…. مورد.مطالعه قرار.گرفته است.

مقاومت در برابر مواد شیمیایی

با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد. مختلف .شیمیایی .داشتن .و اطلاع. از میزان مقاومت. در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی. و مورد نیاز می باشد.بر این اساس مقاومت برابر مواد. شیمیایی از جمله.دی سولفید کربن،اسید سولفوریک، سولفید هیدروژن و نیترات نقره، تتراکلراید کربن، تولوئن، اسید پرکلریک.اوره،آب با تراکم بالا.یا همان آب. سنگین و غیره .مورد مطالعه.قرار گرفته است .با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.

با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی .بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.

مقاومت در برابر مواد شیمیایی

با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد. مختلف .شیمیایی .داشتن .و اطلاع. از میزان مقاومت. واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی. در برابر شیمیایی.بسیار کاربردی. و مورد نیاز می باشد.بر این اساس مقاومت برابر مواد. شیمیایی از جمله.دی سولفید کربن،اسید سولفوریک، سولفید هیدروژن و نیترات نقره، تتراکلراید کربن، تولوئن، اسید پرکلریک.اوره،آب با تراکم بالا.یا همان آب. سنگین و غیره .مورد مطالعه.قرار گرفته است .با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.

با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.با توجه به کاربرد انواع واتراستاپ در محیط های.مختلف و مواد مختلف شیمیایی داشتن .و اطلاع از میزان مقاومت واتراستاپ در برابر مواد شیمیایی در برابر انواع محیط های شیمیایی.بسیار کاربردی و مورد نیاز می باشد.

**********