پروژه جهان مال مشهد با مشارکت آستان قدس رضوی و با زیر بنای تقریبی ۸۵۰۰۰۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.